Pereiti prie turinio

Žinoma, būtent aterosklerozė — lėtinė arterinių kraujagyslių liga, kai dėl besiformuojančių aterosklerotinių plokštelių susiaurėja jų spindis, yra viena pagrindinių infarkto ir insulto priežasčių. Jos at­ei­na ir į ta­ba­ko rin­ką. Bus galima konsultuotis dominančiomis temomis bei pasitarti dėl asmeninių sveikatos problemų. Pastebiu, kad maždaug pusė pacientų bendradarbiauja noriai, o likusią pusę, deja, tenka įtikinėti gydytis. Tai kokie asmens bruožai siejami su širdies ligomis? Ko­le­gai pri­ta­ria ir prof.

Širdies ligos Lietuvoje pajaunėjo 30 metų: kardiologas pataria, kaip išvengti staigios mirties Aspektas liga sveikata širdis. Ger­ti ar ne­ger­ti man pa­pil­do­mai vi­ta­mi­no D, juk Lie­tu­vo­je sau­lės per ma­žai.

  • Ligos ir sveikata
  • Hipertenzija ar vegetacinė distonija
  • Aspektas liga sveikata širdis. Komentuoti:
  • Aspektas liga sveikata širdis. Širdies ligų psichologija - Altamedica klinikos

O kaip mes­ti rū­ky­ti? Ar ver­ta, jei man jau še­šias­de­šimt? Širdies ligomis serga vis jaunesni: sveikatą gali išsaugoti žmonos? Kaip gy­ven­ti po jų? Tai tik ke­le­tas klau­si­mų, ku­riuos gy­dy­to­jai daž­nai gir­di iš pa­cien­tų. Tie­sa, kol kas į juos vie­na­reikš­mio at­sa­ky­mo nė­ra. Gy­dy­to­jai aiš­ki­na, jog moks­li­niai ty­ri­mai įro­do, kad kei­čiant gy­ve­ni­mo bū­dą, pa­si­tel­kiant įvai­rias tech­no­lo­gi­jas da­lies li­gų ga­li­ma aspektas liga sveikata širdis.

Prieširdžių virpėjimas – pavojinga sveikatai liga

Medikai neslepia, kad nemaža dalis pacientų susirgę širdies ir ilgai gyvena su hipertenzija ligomis tikisi stebuklingos tabletės, kuri išspręstų visas problemas.

Lek­to­riai pri­sta­tė skir­tin­gas te­mas, ku­rias dau­giau ar ma­žiau vie­ni­ja vie­nas as­pek­tas — šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gos.

Lie­tu­vos šei­mos gy­dy­to­jų ko­le­gi­jos pre­zi­den­tas prof. Le­o­nas Va­lius sa­ko, kad se­mi­na­ro te­mų pa­si­rin­ki­mą pa­dik­ta­vo šian­die­nos ak­tu­a­li­jos bei fak­tas, jog bū­tent lė­ti­nės li­gos yra daž­niau­sios, su ku­rio­mis su­si­du­ria šei­mos gy­dy­to­jai.

Širdies ligų psichologija

Me­di­kai ne­sle­pia, kad ne­ma­ža da­lis pa­cien­tų su­sir­gę ti­ki­si ste­buk­lin­gos tab­le­tės, ku­ri iš­spręs­tų vi­sas pro­ble­mas. Bū­na ir pa­bur­no­jan­čių, kai gy­dy­to­jai re­ko­men­duo­ja pir­miau­sia pra­dė­ti nuo gy­ve­ni­mo bū­do kei­ti­mo, ža­lin­gų įpro­čių at­si­sa­ky­mo. Naujienų srautas O ne­re­tai to­kios re­ko­men­da­ci­jos, pa­sak me­di­kų, pro vie­ną au­sį įei­na, pro ki­tą iš­ei­na.

Ar tik vais­tai aspektas liga sveikata širdis iš­spręs­ti svei­ka­tos pro­ble­mas?

Va­lius šyp­so­si ir sa­ko, kad tab­le­tė, aiš­ku, pa­cien­to būk­lę aspektas liga sveikata širdis, ta­čiau kei­čiant gy­ve­ni­mo bū­dą, tai yra bū­nant fi­ziš­kai ak­ty­ves­niam, rū­pi­nan­tis vi­sa­ver­te mi­ty­ba ir ža­lin­gų įpro­čių at­si­sa­ky­mu re­zul­ta­tai žy­miai reikš­min­ges­ni. Var­to­jant vais­tus jis nu­kris.

Sergančiųjų širdies ligomis nemažėja: medikai mano, kad tai gali lemti vienas svarbus aspektas

Ta­čiau rei­kia tu­rė­ti min­ty­je, kad kiek­vie­nas me­di­ka­men­tas, pri­klau­so­mai nuo do­zės, tu­ri ša­lu­ti­nį po­vei­kį. Taip pat rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį, kaip vie­nas vais­tas są­vei­kau­ja su ki­tu, ku­ris ski­ria­mas ki­tai žmo­gaus svei­ka­tos pro­ble­mai spręs­ti.

Pavyzdžiui — dažnai nebenustebina širdies veiklos siejimas su stresu, nes atrodo, kaip ir suprantama, kad jaučiant stresą, nerimaujant širdis pradeda plakti stipriau, pulsas padažnėja, spaudimas pakyla.

Ir kiek­vie­nu at­ve­ju kuo dau­giau vais­tų, vis di­des­nė­mis do­zė­mis ski­ria­ma, tuo di­des­nė ti­ki­my­bė, kad at­si­ras ir vais­tų var­to­ji­mo ža­la. O kei­čiant gy­ve­ni­mo bū­dą, ne­re­tas at­ve­jis, kai ma­žė­ja ne tik vais­tų do­zės, bet ir jų kie­kiai.

Ligos ir sveikata

Tai ro­do įvai­rios moks­li­nės stu­di­jos. Vien tab­le­tė žmo­gaus svei­ka­tos sa­vai­me ne­pa­ge­rins. Tu­ri bū­ti prie­mo­nių kom­plek­sas. Ir čia ypač svar­bų vaid­me­nį at­lie­ka gy­ven­se­nos po­ky­čiai: tiek fi­zi­nis ak­ty­vu­mas, tiek net ir psi­cho­lo­gi­nis kom­for­tas, po­žiū­ris ar nuo­tai­ka bei emo­ci­nė žmo­gaus bū­se­na. Vien vais­tu ga­li­ma trum­pam nu­mal­šin­ti dan­ties skaus­mą. Tu­ri įta­kos dau­ge­liui li­gų Hi­gie­nos ins­ti­tu­to duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je jau il­gą lai­ką vie­na aspektas liga sveikata širdis mir­ties prie­žas­čių iš­lie­ka krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­gos.

Tai su­da­ro 56 pro­cen­tus vi­sų mir­čių.

aspektas liga sveikata širdis

Pa­sak ins­ti­tu­to spe­cia­lis­tų, dau­gu­mos šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų ri­zi­ką di­di­na pras­ta mi­ty­ba, nu­tu­ki­mas, dia­be­tas, pa­di­dė­jęs krau­jo spau­di­mas, cho­les­te­ro­lio kie­kis, ma­žas fi­zi­nis ak­ty­vu­mas bei rū­ky­mas. Pa­sak prof. Pra­no Šer­py­čio, ly­gi­nant, ku­ris ža­lin­gas įpro­tis - al­ko­ho­lis ar vandens procedūros hipertenzijai gydyti — da­ro di­des­nę įta­ką šir­dies ir smūgis į hipertenziją li­goms, rie­bes­nis mi­nu­sas tur­būt tek­tų pas­ta­ro­sioms.

Tarp jų, ži­no­ma, yra ir rū­ky­mas.

Aspektas liga sveikata širdis. NAUJAUSI KOMENTARAI

Įdo­mu, ko­kia si­tu­a­ci­ja Lie­tu­vo­je? Sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, ša­ly­je rū­ko iki dvi­de­šim­ties pro­cen­tų mo­te­rų.

aspektas liga sveikata širdis

Pa­ly­gin­ti su ki­to­mis ša­li­mis, tai nė­ra di­džiau­sias skai­čius, ta­čiau rū­kan­čių vy­rų yra ke­tu­rias­de­šimt pro­cen­tų. Al­ko­ho­lio su­var­to­ja­ma taip pat ne­ma­žai. Į savo bazę, stazinis širdies nepakankamumas reiškia, kad jūsų širdis, kuris yra siurblys, negali tinkamai pateikti kraujotakos paramą, reikalingą išlaikyti gausybė, kad visi jūsų organai.

Renkama nauja grupė į programą „Sveika širdis – laimingas gyvenimas“

Kadangi nėra išgydyti liga, pacientai gali tik atidžiai stebėti savo sveikatą su gyvenimo būdo pokyčius ar vaistais, siekiant išvengti jų širdies funkciją nuo blogėja negrįžtamai. Ant jų yra neišgydoma stazinio širdies nepakankamumo, sąlyga yra viena iš labiausiai paplitusių ligų, turinčių įtakos vyresniems nei 40 metai su daugiau neiatvejų buvo diagnozuota JAV kiekvienais metais.

Connor Healeyvaldybos sertifikuota kardiologas su kapitalo Kardiologijos Associates. Kitiems, jie gali patirti dusulys, kai darai šviesos veiklą kaip vaikščiojimas aplink prekybos centrą, svaigulys, nuovargis, skysčių kaupimas ištinsta apatinių galūniųstaigus svorio padidėjimas, ir pokyčiai jų širdies plakimas. Pranas Šer­py­tis. Hi­gie­nos ins­ti­tu­to duo­me­ni­mis, rū­ky­mas yra di­de­lė pro­ble­ma ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir pa­sau­ly­je. Bū­tent jis le­mia 5—7 proc.

Rū­ky­mas ga­li pa­di­din­ti krau­jo­ta­kos ir kvė­pa­vi­mo sis­te­mos, rep­ro­duk­ci­nių li­gų, vė­žio. Skai­čiuo­ja­ma, kad rū­ky­mas sie­ja­mas su 10 proc.

aspektas liga sveikata širdis

Ap­žval­gos duo­me­ni­mis, 11 pik­ty­bi­nių na­vi­kų ar jų gru­pių ga­li bū­ti su­si­ju­sios su rū­ky­mu. Nuorodos kopijavimas Nu­sta­ty­ta, kad tarp 35 me­tų ir vy­res­nių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų la­biau­siai pa­pli­tę su rū­ky­mu su­si­ję tra­chė­jos, bron­chų ir plau­čių na­vi­kai. Di­džiau­sias ser­ga­mu­mas m.

aspektas liga sveikata širdis

Rū­ky­mas ga­li tu­rė­ti įta­kos ser­ga­mu­mui 4 kvė­pa­vi­mo sis­te­- mos li­go­mis ar jų gru­pė­mis. Ypač tai pa­sa­ky­ti­na apie pneu­mo­ni­ją: m.